Privacy Beleid

Praktijk Complementaire Geneeswijzen Sneek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Complementaire Geneeswijzen Sneek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
         deze 
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;

·        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor
         de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
         persoonsgegevens;

·        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
         persoonsgegevens gewaarborgd is;

·        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
         doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
         respecteren.

Als Praktijk Complementaire Geneeswijzen Sneek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Doeleinden persoonsgegevens

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor het bieden van natuurgeneeskundige zorg- en begeleiding, yogalessen en voor het financieel afhandelen van deze diensten.

Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet ons praktijk als volgt:

·        Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

- voor natuurgeneeskundige zorgverlening;

- voor doelmatig beheer en beleid;

·        Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

·        U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan
         gebeuren door de zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

·        Toekomstige medewerkers binnen Praktijk Complementaire Geneeswijzen Sneek zijn verplicht om
         vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens verwerken voor cliënten:

·        naam

·        adresgegevens

·        telefoonnummer

·        e-mailadres

·        geboortedatum

·        geslacht

·        BSN

·        gegevens identiteitsbewijs

·        leeftijd

·        huisarts

·        specialist (indien van toepassing)

·        medische gegevens

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

·        het verwerken en beheren van gegevens via verschillende zorgplatforms ten behoeve van de
         behandeling, hieronder nader omschreven, zoals agendavoering, dossiervoering

·        Het uitwisselen van gegevens (digitaal, schriftelijk of mondeling) met andere betrokken zorgverleners
         zoals huisarts of specialist, uitsluitend nadat u hier toestemming voor heeft gegeven

·        Het verrichten van incassowerkzaamheden bij onbetaalde facturen;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

De ontvangers van persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens
  Persoonsgegevens en medische dossiers van cliënten verwerken wij in door de hand geschreven
  dossiers. Deze dossiers worden in een afgesloten-, door de beroepsvereniging goedgekeurde dossierkast
  bewaard en zijn niet toegankelijk voor derden. Een persoon wordt altijd om toestemming gevraagd of 
  hij/zij wilt deelnemen aan een enquête en of hij/zij toestemming geeft voor het verstrekken van de 
  gegevens.
 • Overdracht
  Indien nodig sturen we een overdracht naar een andere zorgverlener in de vorm van een handgeschreven brief, over voortgang en een eindverslag van een cliënt. Wij verstrekken alleen gegevens als daar vooraf toestemming voor is gegeven.
 • Website
  Op onze website www.pcgsneek.nl maken wij gebruik van HTTPS.      HTTPS is de beveiligde tegenhanger van HTTP. HTTPS maakt gebruikt van TLS,      een encryptie protocol om internet verkeer te versleutelen. Hierdoor is de      communicatie tussen onze website en onze bezoekers volledig versleuteld.      Dit is onder andere van toepassing op ons contactformulier.
 • E-Mail/berichten
  E-mails en berichten bv via WhatsApp of sms worden uitsluitend op      beveiligde computers/telefoons bewaard. Met de e-mail server provider      bestaat uiteraard een verwerkersovereenkomst persoonsgegevens.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Praktijk Complementaire Geneeswijzen Sneek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar vanaf de laatste behandeling, tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Niet medische gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

·        Alle personen die namens Praktijk Complementaire Geneeswijzen Sneek van uw gegevens kennis kunnen
        nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

·        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

·        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

·        PCG Sneek is een eenmanszaak maar indien nieuwe medewerkers in dienst treden zijn ze geïnformeerd
         over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Praktijk Complementaire Geneeswijzen Sneek
de Seine 18
8604 VM
Sneek

info@pcgsneek.nl